Utazási feltételek

A Prorok Róbert E.V. által Prorok Tours néven szervezett utak esetén az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Kormányrendelet rendelkezései, valamint a jelen utazási feltételekben foglaltak az irányadók.

I. Az utazási szerződés létrejötte

1. A meghirdetett utazásokra a Prorok Tours weboldalán vagy e-mailben történő megrendeléssel lehet jelentkezni. Az utazási szerződés az utazási feltételek elfogadásával jön létre. A részvételi díj II. pont szerinti megfizetése e feltételek elfogadását jelenti.

2. Az utazási szerződés az utas és a Prorok Tours között a jelentkezés nyilvántartásba vételével egy időben, az utazási feltételek elfogadásával jön létre. Interneten történő foglalás esetén az utazási feltételek elfogadása a megrendelő részéről a megrendelőlap minden rovatának kitöltésével, elküldésével, a Prorok Tours részéről a visszaigazolás és mellékleteinek elküldésével történik meg.

3. Ha az utas nem személyesen jár el, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, a Prorok Tours nem köteles vizsgálni, hogy a 3. személy jogszerűen képviseli-e az utast, őt a Prorok Tours az utas képviselőjének tekinti. Ebben az esetben, az utazás megkezdéséig, az utast terhelő kötelezettségek, az utas javára szerződést kötő 3. személyt terhelik.

4. Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a Prorok Tours által közzétett programleírás tartalmazza, fentiek az utazási szerződés részét képezik. Az adatokban bekövetkezett változásokról a Prorok Tours e-mailen keresztül utasait tájékoztatja.

5. Programjaink rossz idő esetén is indulnak. Utasaink részéről történő lemondás esetén utazási feltételeink III/11. pontjában leírtak az irányadók.

6. A Prorok Tours által szervezett utakon mindenki saját felelősségére vesz részt.

7. A Prorok Tours papírhasználat nélkül működik. A Ptk 6:7.§-a (3) bekezdése és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi 35. tv alapján az utas írásbeli (a Prorok Tours weboldalán vagy e-mail útján küldött) megrendelése után e-mailben kibocsátott visszaigazolás a Prorok Tours aláírása nélkül is írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződés digitális formában iktatásra kerül, igény szerint nyomtatott formában is rendelkezésre bocsátjuk. A szerződés nyelve a magyar.

II. A díjfizetés feltételei és a részvételi díjak érvényessége / Részvételi díj

1. A részvételi díj a tájékoztatóban megjelölt szolgáltatások árait foglalja magában.

2. A részvételi díj a szolgáltatások, programok árán kívül tartalmazza a Prorok Tours szervezési költségeit.

3. A részvételi díj nem tartalmazza az útlemondási biztosítás, valamint a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás árait.

4. Az utas az utazási szerződésben nem szereplő programok díját a helyszínen fizeti meg.

5. A Prorok Tours meghatározott feltételekhez kötött akciós részvételi díjakat is meghirdethet. A kedvezmény az alap részvételi díjból kerül levonásra. Az akciós részvételi díjak csak a meghirdetett feltételek mellett a meghirdetett akciós időszakban vehetők igénybe. Korábban történt foglalásokra az akciós részvételi díjak visszamenőleg nem érvényesíthetők.

6. A Prorok Tours az utazás előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron értékesítheti. Ilyen esetben az korábban jelentkezett és utazási szerződést aláírt, teljes árat már befizetett utasoknak díjvisszatérítés nem jár.

7. A fizetési határidők be nem tartása esetén a Prorok Tours az utazási szerződést jogosult megszüntetni. Az utas ilyen esetben köteles a Prorok Tours felmerülő költségeit megtéríteni, az elállásra vonatkozó előírások (11. pont) figyelembe vételével.

8. Árváltozás: Az utazási szerződés megkötése után a részvételi díj legfeljebb az utazást megelőző 20. napig változhat. A díj emelésére kizárólag a szállítási költségek, az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek, vagy deviza forintárfolyamának változása miatt, a költségek emelkedésének mértékével arányosan kerülhet sor. A díjemelés indokát a Prorok Tours írásban közli az utassal.

9. Amennyiben a 8. pontban meghatározott okokból következően a részvételi díj emelése meghaladja a 8%-ot, az utas a díj emeléséről kapott értesítéstől számított 3 napon belül írásban tett nyilatkozattal a szerződéstől elállhat és a befizetett részvételi díj teljes egészében részére visszajár.

10. A Prorok Tours az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ilyen esetben az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha a Prorok Toursnak erre lehetősége van. Ha a Prorok Tours a helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utas követelheti a Prorok Tourstól a teljes részvételi díj 3 munkanapon belüli visszafizetését és a díj után az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező kamat megfizetését. Ha az utas által igényelt helyettesítő szolgáltatás az eredetileg rendeltnél alacsonyabb értékű, a Prorok Tours köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.

11. Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Amennyiben az utas a szerződéstől a tervezett utazás időpontja előtt 60 napon belül áll el, a Prorok Tours részére a részvételi díj százalékában a következő bánatpénzt köteles fizetni:

  • 60-35. napon a teljes részvételi díj 10%-a
  • 34-22. napon a teljes részvételi díj 25%-a
  • 21-8. napon a teljes részvételi díj 50%-a
  • 14-7. napon a teljes részvételi díj 70%-a
  • 7 napon belüli lemondás esetén, vagy ha lemondás nélkül nem vesz részt az utazáson 100%.

12. Nem köteles az utas bánatpénz fizetésére, ha az utazástól a 9. és 10. pontban meghatározott okból áll el.

13. A lemondási idő alatt azt az időpontot kell érteni, amikor a Megrendelő az utazás lefoglalásakor kapott iratait e-mailen a Prorok Tours részére eljuttatja.

14. Lemondás és módosítás ügyében kizárólag az utazási szerződésen szereplő megrendelő vagy írásos meghatalmazottja járhat el.

15. Amennyiben az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerülő okokból nem vett igénybe, a Prorok Tours nem köteles a szolgáltatás díját leszállítani, vagy a díjat visszatéríteni.

III. A szerződés megszűnése, módosítása

1. Amennyiben az utazást vis major, háború, járvány, terrorizmus, sztrájk vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és az utazás, ebből adódóan a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a Prorok Tours felelősséget nem tud vállalni és az ez okból jelentkező többletköltségek az utast terhelik. Az ilyen okokból bekövetkezett változásokért a Prorok Tours kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díjat 30 napon belül köteles visszafizetni.

2. A Prorok Tours a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatásokat közreműködő (fuvarozó, szálloda) útján teljesíti, de mentesül a felelősség alól, ha bizonyítható, hogy úgy járt el, ahogy ez az adott helyzetben tőle elvárható volt.

3. A Prorok Tours nem vállal felelősséget olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyeknek ellenértéke az indulást megelőzően nem került befizetésre.

4. Az utazás során az utas által harmadik személynek vagy a szolgáltatónak okozott kárért az utas tartozik felelősséggel.

5. Ha az utas az utazás során magatartásával vagy egészségi állapotával jelentős mértékben zavarja utastársait, veszélyeztetheti utastársai egészségét, hogy ezzel kellemetlenséget okoz, ennek következményeként az egész program zavartalan lebonyolítását akadályozza, vagy az utazáshoz igénybevett járművet nem rendeltetésszerűen használja, kárt okozhat vagy kárt okoz, úgy az utazásból azonnal hatállyal kizárható. Ilyen esetben utas a hazajutásáról saját maga gondoskodik, semmilyen kártérítésre, részvételi díj visszafizetésre nem tarthat igényt.

6. Ha az utast saját hibájából az utazás megkezdését követően jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt.

7. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazási jogát harmadik fél részére engedményezni. Az utas köteles erről a Prorok Tours-t haladéktalanul tájékoztatni. Az engedményezést megelőző szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő többletköltségekért (pl. módosítási díj) az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel.

IV. Reklamáció, hibás teljesítés, szerződésszegés

1. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu).

2. Az utas – a szerződés hibás teljesítése esetén – kifogásait a helyszínen haladéktalanul köteles a Prorok Tours képviselőjének bejelenteni, hogy a felmerült probléma mielőbb orvoslása kerülhessen. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. Amennyiben a helyszínen nincs Prorok Tours képviselő, úgy szíveskedjenek a Prorok Tours főirodáját a legrövidebb időn belül értesíteni. Abban az esetben, ha a kifogás a helyszínen nem nyert orvoslást, úgy azt az utas, az utazás tényleges befejezését követő 8 napon belül, írásban köteles a Prorok Tours tudomására hozni, és bejelentéséhez köteles csatolni a kifogásra okot adó cselekményről a kísérővel, az iroda megbízott képviselőjével vagy a szolgáltató által a helyszínen felvett és igazolt dokumentumokat és jegyzőkönyveket. Ezek elmulasztása esetén utas semmilyen kártérítésre nem jogosult.

3. A szerződésszegéssel okozott kárt a Prorok Tours köteles megtéríteni. A Prorok Tours az utazási szerződés nem teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége maximum a befizetett részvételi díj 50%-ig terjed. A kártérítés kötelezettsége alól mentesül abban az esetben, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy ez az adott helyzetben, az eset összes körülményeinek gondos vizsgálatát követően általában elvárható.

4. A Prorok Tours nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okokból nem vett igénybe valamilyen szolgáltatást vagy utazását saját elhatározásból megszakította. Saját elhatározásból igénybe nem vett szolgáltatásra reklamációt Prorok Tours nem fogad el.

V. Úti okmányok, vámszabályok

1. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vám-, devizajogszabályokat, valamint a fogadó ország törvényeit betartani. Ezek elmulasztásából eredő költségek és károk az utast terhelik.

2. A kiutazáshoz szükséges érvényes útlevél, vízum, érvényes személyi igazolvány beszerzése az utas feladata. Ennek hiányából eredő kárért a Prorok Tours felelősséget nem vállal.

3. Ha az utas az utazáshoz szükséges dokumentumok meglétének hiányában nem tud elutazni, és ha ugyanezen okokból hozzátartozója is eláll az utazástól, a III./11. pontban meghatározott feltételek szerint, bánatpénzt köteles fizetni.

VI. További rendelkezések

1. Az utas kötelezettsége a Prorok Tours útmutatói alapján (utastájékoztató levél) az utazásra vonatkozó információk, valamint a Prorok Tours képviselője szóbeli információinak tudomásul vétele.

2. Az utas köteles az indulás és hazaindulás helyét, dátumát és idejét, valamint a kint tartózkodás alatt a csoportkísérővel/idegenvezetővel való találkozás helyét és idejét tiszteletben tartani. Ellenkező esetben bármelyik találkozás időpontjának vagy helyszínének nem betartásából eredő összes költséget kizárólag az utas viseli.

3. A találkozási helyszínre, időpontra való odajutást illetve az onnan történő hazajutást mindenki önállóan, saját költségén intézi. Irodánk utazási költségtérítést nem fizet korai indulási és késői hazaérkezési időpont esetén sem.

4. Az autóbuszokra a beszállítást legkésőbb a találkozási időpontban megkezdjük.

5. A Prorok Tours fenntartja a jogot, hogy az eredetileg kiírt találkozás vagy hazaindulás időpontját időjárás, nyitva tartás, több busz sávos indítása vagy más szervezési kérdés miatt az utastájékoztató levél kiküldésével egyidejűleg megváltoztassa. Az utastájékoztató levél elolvasása és tudomásul vétele az utas felelőssége. Ingyenes levelezőrendszerek nem optimális működése miatt a Prorok Tours felelősséget nem vállal. Az utas feladata – amennyiben az utazás hetében nem kapja meg a levelet – annak ismételt igénylése.

6. Bakancsos, természetjáró túrák esetén a rossz időjárás miatti túra részteljesülés vagy nem teljesülés miatt a Prorok Tours felelősségre nem vonható, visszatérítési kötelezettsége csak a rossz időjárás bekövetkeztéig még nem kiváltott belépőjegyek árának visszatérítéséig terjed.

7. Bakancsos, természetjáró túrák esetén a túravezetőnek joga van a testsúly, egészségügyi állapot, életkor miatt a csoport tempóját tartani nem tudó résztvevőket a buszhoz visszairányítani. Ennek kapcsán a Prorok Tours a részvételi díj csökkentésére nem köteles.

8. A Prorok Tours a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okokból történő megváltozásáért illetve a természeti okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal.

UTAZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Úti okmányok, vámszabályok
Azoknál a programoknál, melyek átlépik Magyarország határát, mindenütt jelezzük, hogy magyar állampolgároknak (életkortól függetlenül, gyermekeknek is!) az utazáshoz milyen útiokmányra van szükségük. Kérjük, indulás előtt ellenőrizzék, hogy az utazáshoz szükséges érvényes útiokmány (útlevél, személyi igazolvány) birtokukban van-e. Az utazáshoz eredeti útiokmányra van szükség, fénymásolat nem megfelelő. Azon utasunk, akit érvénytelen útiokmány miatt a határon autóbuszunkról leszállítanak, saját maga gondoskodik hazautazásáról, költségeit saját maga vállalja, részvételi díj visszatérítésre nem jogosult. Kérjük, tartsák be az adott országokra vonatkozó vámszabályokat. A vámszabályok megszegése esetén az adminisztráció miatt az autóbusz többórás várakozásra is kényszerülhet. Ilyen esetben a Prorok Tours felelősséget nem tud vállalni, a megbírságolt személy helyett a büntetést nem fizeti ki.

2.Pihenők az utazás során
Egynapos autóbuszos kirándulások esetén, amennyiben az egyhuzamban buszon töltött idő a 2 órát meghaladja, igény szerint kb. 20 perces pihenőt tartunk az út során. A WC használatért bel- és külföldön egyaránt a legtöbb helyen fizetni kell.

3.Találkozási időpontok
Kérjük Önöket, szíveskedjenek a találkozási időpontra az autóbuszhoz megérkezni, mert az autóbuszok az indulási időpontban elindulnak.
Csoportjainkat a kirándulások során előre meghatározott időpontokra jelentjük be, így amennyiben utasunk nem érkezik meg a megadott időpontban a megadott helyszínre, és kapcsolattartói telefonszámunkon jelzi, hogy késik, úgy az indulási időponthoz képest maximum 5 percet tudunk várni, majd az autóbusz elindul. Függetlenül attól, hogy a késés milyen okból történik. Amennyiben a hiányzó utas kapcsolattartói telefonszámunkon nem jelzi, hogy késni fog, úgy az autóbusz nem vár, az indulási időpontban pontosan elindul. Fent felsorolt esetekben az utazásról lemaradt utas részvételi díj visszafizetésre nem tarthat igényt. Az esetlegesen a visszaindulási helyszínen maradt utas a hazajutásáról saját maga gondoskodik, költségeit viseli.
Kérjük, hogy programjaink során is figyeljenek a vezető által megadott találkozási időpontokra. Nem tudunk késő utasra várni, mivel nem szeretnénk a pontosan érkező utasainkat megváratni és kitenni annak, hogy esetleg a várakozás miatt a következő programról elkéssenek. Amennyiben valaki úgy érzi, hogy nem tud visszatalálni a megadott találkozási helyszínre, időben jelezze kapcsolattartói telefonszámunkon, hogy segíteni tudjunk.

4.Tanácsok
A kirándulások során a városnézések gyalogosan történnek, így javasoljuk, kényelmes cipőben induljanak útnak. A barlangokban nyáron is hűvös van, így érdemes kardigánt, pulóvert vinni. Pl. barlangokban, vízeséseknél a nedvességből adódóan csúszhat a talaj, így szandál, magas sarkú cipő viselését ezeken a helyeken nem ajánljuk, zárt cipő viselését javasoljuk.
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az autóbuszok nem minden nevezetességet, barlangot, várat tudnak a bejáratig megközelíteni. A legtöbb esetben 300-500 méterre találhatók a kijelölt buszparkolók, innen kell az utat sétálva megtenni. A várak általában dombon, magaslaton vannak, így nem mindig teljesen sík terepen kell sétálni. A várakban lift nincs, lépcsőkön kell közlekedni – általában a vár helyi vezetője által diktált tempóban